ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Οργάνωση και oμαδοποίηση επιλογών: Γκρουπ & R Γκρουπ

Γκρουπ

Παρέχεται η δυνατότητα να «οργανώσετε εσωτερικά» τα γεγονότα επιλογής σας σε γκρουπ, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό να συμπεριλάβετε όλα τα γεγονότα σε κάποιο γκρουπ.  Το χαρακτηριστικό του γκρουπ είναι ότι το περιεχόμενό του αντιμετωπίζεται σαν «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ», σαν μία επιλογή.  Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία λιγότερων στηλών.

Τα γκρουπ προκειμένου να είναι διακριτά από το λογισμικό, λαμβάνουν «όνομα» με τη βοήθεια των ενδείξεων «Α», «Β», «Γ» και «Δ».  Μπορούν να δημιουργηθούν τα ακόλουθα 10 γκρουπ: «Α», «Β», «Γ», «Δ», «ΑΒ», «ΑΓ», «ΑΔ», «ΒΓ», «ΒΔ» και «ΓΔ».

Μετά το διαχωρισμό των επιλεγμένων γεγονότων σε γκρουπ, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε συστήματα, με τα οποία θα συνδυάσετε τα γκρουπ που δημιουργήσατε ή, εφόσον φυσικά υπάρχουν, και τα γεγονότα που αφήσατε εκτός γκρουπ.

Για να κερδίσουν όλες οι στήλες, πρέπει να επαληθευθούν όλα τα επιλεγμένα γεγονότα. 


Παράδειγμα

Έστω ότι  επιλέγετε 6 αγώνες, τους οποίους οργανώνετε σε 2 γκρουπ, το γκρουπ Α και το γκρουπ Β.  Έστω ότι το «Α» περιλαμβάνει τους τρεις πρώτους αγώνες και το «Β» του τρεις υπόλοιπους.  Μπορούν να εφαρμοσθούν τα συστήματα 1 και 2:

Από το σύστημα 1 παράγονται δύο στήλες:

– Α που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες του γκρουπ Α

– Β που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες του γκρουπ Β

Από το σύστημα 2 παράγεται μία στήλη:

– Α Χ Β που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες των γκρουπ Α και Β.

Όπως προαναφέρθηκε, για να κερδίσουν όλες οι στήλες, πρέπει να επαληθευθούν όλοι οι επιλεγμένοι αγώνες.  Ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας σε έναν ή περισσότερους αγώνες κέρδος μπορεί να υπάρξει μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι όλοι οι αγώνες που δεν επαληθεύθηκαν, περιλαμβάνονται ΣΤΟ ΙΔΙΟ γκρουπ.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν δεν επαληθευθούν αγώνες – ένας ή περισσότεροι ή όλοι – που περιλαμβάνονται στο γκρουπ Α, τότε κερδίζει μόνο η στήλη Β που περιλαμβάνει όλους τους αγώνες του γκρουπ Β.


R Γκρουπ

Η πρόσθετη δυνατότητα χρήσης του R Γκρουπ, παρέχεται προκειμένου οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο γκρουπ να μη συμπεριφέρονται ως «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ» – όπως τα προαναφερόμενα γκρουπ, αλλά σαν σύνολο επιλογών που συνδυάζονται με τις υπόλοιπες – τις εκτός R Γκρουπ – «ΑΝΑ ΜΙΑ», ΧΩΡΙΣ όμως να μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους.

Για να κερδίσετε σε περίπτωση χρήσης R Γκρουπ, πρέπει να επαληθευθεί τουλάχιστον ΜΙΑ επιλογή από αυτές  που περιλαμβάνονται στο R Γκρουπ, ενώ στην περίπτωση χρήσης «απλού» γκρουπ, για να κερδίσετε θα πρέπει υποχρεωτικά να επαληθευθούν ΟΛΕΣ οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο γκρουπ.

Σημειώνεται ότι σε ένα R-Γκρουπ είναι δυνατόν να συμμετέχουν διαφορετικές επιλογές για το ίδιο στοιχηματικό προϊόν.


Παράδειγμα

Επιλέγονται 4 αγώνες.  Δημιουργείται ένα R Γκρουπ που περιέχει 2 Ακριβή Σκορ του πρώτου αγώνα και ένα Τελικό Αποτέλεσμα για το δεύτερο αγώνα, αφήνοντας τους δύο τελευταίους αγώνες εκτός R Γκρουπ.  Εφαρμόζεται το σύστημα 3.

Από το σύστημα 3 παράγονται τρεις στήλες, η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει:

– 1η στήλη (Περιλαμβάνει το πρώτο ακριβές σκορ του πρώτου αγώνα + τους δύο αγώνες εκτός R Γκρουπ).

– 2η στήλη (Περιλαμβάνει το δεύτερο ακριβές σκορ του πρώτου αγώνα + τους δύο αγώνες εκτός R Γκρουπ).

– 3η στήλη (Περιλαμβάνει το τελικό αποτέλεσμα του δευτέρου αγώνα + τους δύο αγώνες εκτός R Γκρουπ).

Κερδίζετε εάν επαληθευθεί τουλάχιστον ένα γεγονός από το R Γκρουπ και επαληθευθούν υποχρεωτικά και οι αγώνες εκτός R Γκρουπ.  Στο προηγούμενο παράδειγμα μπορείτε να κερδίσετε το πολύ 2 στήλες, διότι στην καλύτερη περίπτωση θα επαληθευθεί μόνο ένα από τα 2 Ακριβή Σκορ για τον πρώτο αγώνα.


Παράδειγμα

Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουν επιλεγεί 6 γεγονότα με κωδικούς 110,111,210,211,317 και 326.

Τα γεγονότα με κωδικούς:
110 και 111 είναι ομαδοποιημένα σε Γκρουπ Α, τα 210 και 211 είναι ομαδοποιημένα σε Γκρουπ Β και τα 317 και 326 είναι ομαδοποιημένα σε R-Γκρουπ Γ.

Ζητείται το σύστημα 2 και 3, στήλες 7 (πέντε 2άδες, δύο 3άδες). Έχει στοιχηματισθεί διαφορετικό ποσό ανά μήκος στήλης.
Δηλαδή: (0,30 Χ 8 Χ 5)= € 12,00 για τις 2άδες και (0,30 Χ 3 Χ 2)= € 1,80 για τις 3άδες. Επιπλέον η αξία της συμμετοχής πολλαπλασιάζετε Χ 10 με τον πολλαπλασιαστή δελτίου.
Συνολική αξία 12,00 + 1,80= € 13,80 Χ 10 = € 138,00.

Οι  πέντε 2άδες που δημιουργούνται είναι οι εξής:

  1η Στήλη 2η Στήλη 3η Στήλη 4η Στήλη 5η Στήλη
Γκρουπ Α 110
111
110
111
110
111
   
Γκρουπ Β 210
211
    210
211
210
211
R Γκρουπ Γ   317 326 317 326

Οι δύο 3άδες που δημιουργούνται είναι οι εξής:

  1η Στήλη 2η Στήλη
Γκρουπ Α 110
111
110
111
Γκρουπ Β 210
211
210
211
R Γκρουπ Γ 317 326

Αυτό ήταν το πρώτο «μάθημα» … Διαβάστε το καλά, για να μπορέσετε να καταλάβετε αυτά που θα πούμε τις επόμενες μέρες …

Νάστε καλά

Peter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *